VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG (dự kiến)

STT KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC ĐỊA ĐIỂM
1 TOEIC 450+ 60 giờ 05/01/2017 18h00 – 20h30

Thứ 3-5

Cơ sở E

54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1

2 EBP Starting 1 30 giờ 04/01/2017 18h00 – 20h00

Thứ 3-5

Cơ sở E

54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1

3 EBP Starting 1 30 giờ 05/01/2017 18h00 – 20h00

Thứ 2-4-6

Cơ sở E

54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1

4 EBP Starting 2 30 giờ 10/02/2017 18h00 – 20h00

Thứ 2-4-6

Cơ sở E

54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1

5 EBP Progressing 45 giờ 04/01/2017 18h00 – 20h00

Thứ 2-4-6

Cơ sở E

54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1

 6 EBP  Progressing  45 giờ  05/01/2016  18h00 – 20h00

Thứ 3-5

Cơ sở E

54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1