CHÍNH SÁCH HỌC VIÊN & CÁC ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP TẠI ILACS

Quy định chung:

 • Vui lòng đọc kỹ bản chính sách nhập học của học viên trước khi đăng ký khóa học của bạn. Chính sách này nhằm hỗ trợ quá trình học tập của bạn tại ILACS.
 • Chính sách này sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Học viên sẽ được thông báo nếu có bất cứ thay đổi nào về chính sách này trong quá trình học.
 • Quy mô lớp học: Tối đa 22 học viên trong một lớp học.
 • Đăng ký trễ hạn vẫn sẽ được chấp nhận trong vòng 12 giờ học đầu tiên của mỗi khóa học.

Quy định về kiểm tra xếp lớp và thời hạn hiệu lực của kết quả bài kiểm tra:

 • Kết quả của bài kiểm tra xếp lớp sẽ có giá trị trong vòng 6 tháng.
 • Kết quả cuối khóa học sẽ có giá trị trong 6 tháng.
 • Học viên sẽ không cần làm lại bài kiểm tra xếp lớp trừ khi có sự yêu cầu của Giám đốc học thuật.

Thanh toán học phí:

 • Học viên phải thanh toán toàn bộ học phí trước khi khóa học bắt đầu. Viện ILACS sẽ không hoàn lại học phí đã đóng trước đó, nếu học viên không tham gia khóa học.
 • Bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào phải được thực hiện bằng văn bản và được chấp thuận bởi Ban lãnh đạo của ILACS.

Thay đổi cấp độ:

 • Giáo viên sẽ đánh giá cấp độ của học viên trong tuần đầu tiên của khóa học. Học viên có thể được chuyển sang lớp có trình độ thấp hơn hoặc cao hơn trong hai tuần đầu của khóa học nếu được Giáo viên đề nghị. Bất cứ thay đổi nào về các lớp học phải được sự chấp thuận của Giám đốc Học thuật.
 • Học viên có thể xin thay đổi cấp độ trong tuần đầu tiên của khóa học bằng cách liên hệ với các tư vấn viên của ILACS để yêu cầu đổi cấp độ.

Hoàn thành khóa học:

 • Chuyên cần/ Tham dự khóa học: Học viên cần tham dự ít nhất 70% thời gian học để được xem là hoàn thành khóa học. Các trường hợp ngoại lệ có thể được xem xét. Tất cả trường hợp ngoại lệ phải được Giám đốc Học thuật phê duyệt.
 • Thi cuối khóa: Để hoàn thành khóa học, học viên cần đạt được điểm 60% hoặc cao hơn trong bài thi cuối khóa. Tất cả kết quả thi cuối khóa sẽ được xác nhận bởi Giám đốc Học thuật.
 • Học viên không hoàn thành khóa học phải đóng tiền học lại khóa học đó.

Chính sách bảo lưu tại ILACS:

 • Học viên có thể gửi thư yêu cầu bảo lưu khóa học với lý do cụ thể đến địa chỉ email của ILACS (course.ilacs@ueh.edu.vn) trước ngày khai giảng. Sau ngày khai giảng, ILACS sẽ không thể giải quyết những trường hợp phát sinh do sinh viên không thể thu xếp đến lớp.
 • Ban lãnh đạo Viện sẽ xem xét và phản hồi yêu cầu bảo lưu trong tuần đầu tiên của khóa học.
 • Thời gian bảo lưu khóa học tối đa là 2 lần khai giảng khóa học tương ứng với trình độ xếp lớp của học viên.
 • Hết thời hạn bảo lưu mà học viên vẫn không tham gia khóa học xem như sẽ mất học phí của lớp được bảo lưu.
 • Học viên sẽ không được hoàn lại học phí và không được tham gia khoá học sau 2 lần học viên được thông báo khai giảng khoá học.

Các hoạt động hỗ trợ khác tại ILACS:

 • Hội thảo: Học viên có thể tham gia miễn phí các sự kiện, hội thảo tại ILACS.

ILACS STUDENT POLICY AND STUDY CONDITIONS

Overview and General:

 • Please read this student enrolment policy carefully before enrolling in your course. This policy is intended to support your study experience with ILACS.
 • This policy is valid until another updated version is confirmed. Students will be informed of any changes to this policy during their time of study
 • Class size: Maximum class size is 22 students per class
 • Late enrolments may be accepted into a course within the first 12 hours of a course

Placement Test and Results Validity:

 • Placement Test results are valid for 6 months
 • Course completion results are valid for 6 months
 • Students may not re-sit a placement test unless approved by an Academic Manager

Payment:

 • Students must pay full tuition before the course starts, and refunds are not allowed
 • Any exceptions must be applied for in writing and approved by the Dean or CEO of ILACS.

Changing Levels:

 • Your teacher will assess your level within the first week of your course. Students may be changed to a higher or lower level within the first two weeks of a course if recommended by a teacher.  Any level changes will be confirmed by Academic Manger.
 • Students may apply to change level within the first week of a course by requesting a level change with counselors at the ILACS office.

Passing a Course:

 • Attendance: minimum of 70% attendance is required to be considered to Pass all courses. Exception circumstance may be considered.  All exceptions must be approved by an Academic Manager.
 • Final Exam: To Pass a course students must receive a 60% or higher on the final exam. All final marks will be confirmed by Academic Manager.
 • Students who fail a course must pay to repeat that course.

Deferring a Course:

 • Student can send a deferment request (with specific reasons) to ILACS email address (course.ilacs@ueh.edu.vn) before a course starts. After the start date, ILACS cannot resolve any cases where students cannot attend the course due to personal reasons.
 • ILACS will consider and reply to deferment requests within the first week of the course.
 • Student may defer one course at the maximum of two times.
 • After 2 times of deferment, if the student still cannot attend the course, they will lose the tuition fee.
 • Students will not be refunded and will not be allowed to participate in the course after the students are notified the start of the course for 2 times.

ILACS Extras:

 • Seminar events: Students may join any ILACS events free of charge.