VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

Phân tích báo cáo tài chính

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PHÂN TÍCH VÀ DỰ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 • Phân tích sức khỏe tài chính doanh nghiệp, hiểu rõ thông điệp của các báo cáo tài chính.
 • Nắm vững tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 • Đánh giá độ mạnh của lợi nhuận và tăng trưởng bền vững.
 • Nắm vững hệ thống chỉ số tài chính quan trọng để đo lường sức khỏe tài chính của doanh nghiệp và đưa ra giải pháp.
 • Kỹ thuật phân tích chuyên sâu báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Đánh giá độ mạnh của dòng tiền và kiểm soát vốn lưu động.

Buổi 1: Phân tích báo cáo tài chính
(financial statement analysis)

 1. Phân tích báo cáo tài chính để làm gì?
 2. Báo các tài chính
 3. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính

Buổi 2: Dư toán tài chính (financial statement forecasting)

 1. Nguồn thông tin trong dự toán tài chính
 2. Mối liên hệ giữa các nội dung tài chính với các nội dung phi tài chính
 3. Các bước dự toán tài chính
 4. Sử dụng dự toán tài chính để cho vay, thu nợ và xác định các điều khoản hợp đồng khác

Buổi 3: Phân tích rủi ro (risk analysis)

 1. Phân tích độ nhạy
 2. Phân tích kịch bản

Một khóa học diễn ra trong vòng 3 buổi (9 tiếng)

Đối tượng: CẤP QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN (trong lĩnh vực tín dụng và thẩm định tài chính doanh nghiệp)
Địa điểm:

 • Chuyên gia giảng dạy cấp cao của Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học, có hơn 10 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý cao cấp tại các tập đoàn đa quốc gia.
 • Với hơn 5000 giờ đào tạo các khóa tài chính chuyên sâu về tài chính trong chương trình đào tạo giám đốc tài chính chuyên nghiệp. Kinh nghiệm tư vấn về ngân sách, chiến lược tài chính, chiến lược thuế cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có doanh số từ 2000 tỷ – 8000 tỷ.