VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

header-globalcitizen1

Global Citizenship has become a popular “buzz word” in recent times. But, what does this term mean, and what does it mean to UEH students?

“Công Dân Toàn Cầu đã trở thành một “thuật ngữ thông dụng” và rất phổ biến trong thời gian gần đây. Nhưng, thuật ngữ này  là gì và nó có ý nghĩa gì đối với sinh viên Trường Đại học Kinh Tế Tp. HCM?”


 

round-globalcitizen4

THE ROUNDS OF THE CONTEST

web-content

award-globalcitizen


HOW TO JOIN THE CONTEST

how-to-join-the-contest-2

how-to-join-the-contest


contact-globalcitizen1-2

contact-globalcitizenaa