VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP HỌC TẠI ĐẠI HỌC WAIKATO – NEW ZEALAND

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP HỌC TẠI ĐẠI HỌC WAIKATO – NEW ZEALAND

VIỆN NGÔN NGỮ – QUỐC TẾ HỌC (ILACS)

ĐIỆN THOẠI: 028 3911 0288 HOẶC HOTLINE 0909 277 829

54 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1 | www.ilacs.ueh.edu.vn | ilacs@ueh.edu.vn | Facebook: www.fb.com/ueh.ilacs