VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

Giảng viên khóa Tiếng Hàn

 

 

(KOREAN)  전은주
Quốc tịch: Korea
Kinh nghiệm giảng dạy
NGUYỄN XUÂN THÙY LINH
Quốc tịch: Việt Nam
Kinh nghiệm giảng dạy