VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

CHƯƠNG TRÌNH TỰ TAY LÀM THIẾT BỊ BAY ĐIỀU KHIỂN TỪ XA TẠI ĐẠI HỌC ELMHURST, THÀNH PHỐ CHICAGO, HOA KỲ