VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

DU HỌC HÈ TẠI HÀN QUỐC

Giá: 58.000.000đ/người

(Ít nhất 20 người tham dự, miễn phí cho 1 người dẫn đoàn)

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Phone: 0903 618 024 | Email: ilacs@ueh.edu.vn

Hotline: 0934 050 898 | 0908 890 438 | 0934 737 033

Email: ilacs@ueh.edu.vn

Website: www.ilacs.ueh.edu.vn