VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGES AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

CEO Hàn Quốc

CHƯƠNG TRÌNH

“Đào tạo Giám đốc điều hành khu vực – Việt Nam”

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo về quản trị kinh doanh và nhu cầu tìm hiểu môi trường kinh doanh Việt Nam của các doanh nhân Hàn Quốc, Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học xây dựng và tổ chức chương trình “Đào tạo Giám đốc điều hành khu vực – Việt Nam”, với mục đích đào tạo kỹ năng kinh doanh cho các doanh nhân Hàn Quốc, nâng cao nhận thức về môi trường kinh doanh tại Việt Nam
Chương trình đào tạo chia thành 4 lĩnh vực gồm: Kiến thức và kỹ năng quản trị điều hành; Kiến thức kinh tế và môi trường kinh tế-pháp luật của Việt Nam; Kiến thức văn hóa Việt Nam; Báo cáo ngoại khóa của các chuyên gia thực tế.
Chương trình bao gồm 2 học kỳ, mỗi học kỳ khoảng 13 tuần thực hiện trong vòng 6 tháng.
                                  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I Kiến thức kỹ năng và quản trị điểu hành
– Nghệ thuật lãnh đạo trong kinh doanh
– Chiến lược kinh doanh
– Quản trị chiến lược
– Kinh doanh quốc tế (hoặc tính toàn cầu hóa trong kinh doanh)
– Quản trị tài chính doanh nghiệp
– Marketing
– Hành vi tiêu dùng
– Quản lý nguồn nhân lực
II Kiến thức kinh tế và môi trường kinh tế-pháp luật của Việt Nam  
– Pháp luật kinh doanh tại Việt Nam
– Kinh tế học trong kinh doanh VN  
– Hệ thống thuế VN
III. Kiến thức văn hóa Việt Nam
– Văn hóa VN – lịch sử hình thành và phát triển
– Phong tục tập quán VN
– Nghệ thuật ẩm thực VN
IV Báo cáo ngoại khóa của các chuyên gia thực tế