VIỆN NGÔN NGỮ - QUỐC TẾ HỌC
INTERNATIONAL LANGUAGE AND COUNTRY STUDIES INSTITUTE

Cơ Cấu Nhân Sự

LEADERSHIP

NCS. Phan Như Minh

Dean of ILACS

NCS. Thái Thị Thu Giang

General Director

Mr. Jason Bednarz

Academic Program Director

ThS. Nguyễn T. Trung Thu

Development Business and Marketing Manager

Dương Lê Ngọc Thy

Human Resource Manager

SALES AND MARKETING TEAM

Nguyễn Thanh Tuấn

Senior Marketing & Graphic Art Executive

Lê Nguyễn Tường Vy

Business Development Executive

Huỳnh Duy Hải

Business Development Executive

RECRUITMENT TEAM

Trần Thế Bình

Project Officer

Trần Hữu Thọ

Project Officer

HUMAN RESOURCE TEAM

Nguyễn Trúc Phương

Admin Officer

Võ Đức Duy

Academic Staff

Nguyễn T. Thục Quỳnh

Accountant Executive